Presentasjon av Empatisk Kommunikasjon

Empatisk Kommunikasjon er et samtaleverktøy – en dialog i fire trinn mellom en deltaker og en hjelper

Trinn 1: Deltaker forteller sin historie (narrativ). Trinn 2: Deltaker beskriver de følelsene som melder seg i forbindelse med den historien som er blitt fortalt (affektbevissthet: integrering og regulering av følelser). Trinn 3: Deltaker setter ord på tanker og refleksjoner i forbindelse med egen historie og egne følelser (reflekterende funksjon). Trinn 4: Hjelper spør om deltaker vil høre hans eller hennes tanker og refleksjoner til det som har kommet frem i trinn 1, 2 og 3. Hjelper tilbyr seg å være medforteller.

De tre første trinnene i dialogen er et samspill og en prosess mellom deltaker og hjelper der deltaker er hovedpersonen og den som har ordet. For å tilrettelegge for deltakers muligheter for å skape en indre dialog og ta i bruk evnen til selvrefleksjon bør samspillsprosessen foregå uten avbrytelser, kommentarer eller korreksjoner fra hjelpers side i de tre første trinnene i dialogen. I det siste trinnet er hjelper en aktiv medforteller og samskaper av nye virkeligheter ut fra det som har fremkommet i deltakers fortelling om seg selv, om sine følelser og tanker.

Grunnlaget for verktøyet er kunnskap om menneskets medfødte evne til empati, vårt medfødte behov for kontakt og vår medfødte evne til selvrefleksjon. Ny kunnskap innen hjerneforskning og oppdagelsen av speilnevronene – eller «empatinevronene» – viser blant annet at vår evne til empati gjør det mulig for oss å gjenkjenne hverandres følelser og intensjoner.

De fire trinnene i verktøyet Empatisk Kommunikasjon tar utgangspunkt i anerkjente psykologiske teorier og forskningsresultater innen narratologi, affektbevissthet, mentalisering og psykoterapi.

Verktøyet er nærmere beskrevet i Lisbeth Holter Brudals lærebok:
Empatisk Kommunikasjon – et verktøy for menneskemøter, Gyldendal 2014.
Empathic Communication. The Missing Link, Amazon 2015 (også som e-bok).

Det foreligger 2 bachelor og en masteroppgave med utgangspunkt i tema Empatisk Kommunikasjon.